O firmě - Historie papírny

Přehled historie jedné z nejstarších papíren v Čechách s nepřetržitou výrobou papíru.


1675 - Prvním papírníkem v červenořečické papírně byl Erhart. 

1690 - Papírna pronajata Janu Michaelovi Trierovi na jeden rok za 85 zlatých za rok + 5 rysů kancelářského, 5 rysů konceptního a 5 rysů horšího papíru. O rok později pronajato za 130 zlatých za rok + 10 rysů kancelářského, 10 rysů konceptního a 10 rysů horšího papíru, což potvrzuje podstatné zlepšení situace v papírně.

1704 - Papírna pronajata Františku Ignáci Dorfmullerovi. 

1736 - Papírník Jan Jiří Teimer z Mimoně. Za Teimera byla papírna zařízena technicky na svou dobu velice pokročile. 

1749 - Nástupcem Teimera je Kristián Příhoda z Mimoně. 

1788 - Papírník Václav Příhoda (syn Kristiána Příhody).

V této době překvapuje řečická papírna svou rozmanitostí výroby a patří mezi tehdejší větší české papírny (již Kristián Příhoda emfyteuticky koupil papírnu od vrchnosti a předal ji smlouvou svému synu - ten papírnu r.1818 prodal).

1818 - Papírnu koupil Jakub Klusáček.

Dosti příznivá doba, ve které se Klusáček ujal řečické papírny, zhoršila se, jak známo, nejprve německým celním spolkem v 30.letech, ale přesto vyrobil Klusáček na začátku 40. let ročně 2 850 rysů kancelářského a konceptního papíru.

1850 - Papírnu koupili bratři Jakub a Ignác Spirovi za 13 200 zl.

Jakub vystupuje převážně sám jako továrník, jeho bratr Ignác se patrně zúčastňoval jen kapitálem. Jakub Spiro začal provádět přestavby a zařídil tu i parní stroj na topení dřevem, vyráběl obalový papír na cukr. Pomocí nového strojního zařízení změnil Jakub někdejší papírenskou manufakturu na strojní továrnu a koupil nový stroj na výrobu papíru (ze Švédska).
Majitelé fabriky v Červené Řečici provedli velkým nákladem opravu továrny, vyrábějí racionálně papír ve značném rozsahu, zaměstnávají v průměru 60 dělníků.

1858 - Po požáru 6.listopadu 1858 se náklady na papírnu a obytné stavení majitelům zvětšily a papírna byla znovu postavena včetně kanceláří a obytné části.

Zpráva z 20.ledna 1859 o stavu továrny: V papírně je 80 dělníků, 1 stroj a provozní kapitál majitele je 20 000 zl.

1863 - Povolení od Hejtmanství k používání parního kotle. Po požáru papírna spěje ke krachu.

1878 - Dražba červenořečické papírny. Celková cena papírny byla kolem 113 000 zl., vydražena za 30 500 zl. Spořitelnou.

1890 - Papírnu koupil továrník Emanuel Vodička z Tábora. Vyráběl z hadrů a slámy surovou krycí lepenku a izolační papír.

1895 - Továrnu kupují bratři Isidor a Karel Nettl.

1897 - Karel Nettl prodal svůj firemní podíl Isidoru Nettlovi.

1906 - 12.září továrna vyhořela, avšak byla znovu postavena. Z hlášení o stavu továrny v roce 1906 se dovídáme, že v ní pracovalo 30 dělníků (mužů a žen), 1 úředník a 1 učedník. Po požáru se vyrábělo pouze 12 vagonů po 100 q. Pořízením nových strojů se výroba značně zvýšila (na 200 vagonů ročně).

1914 - Papírna dostala povolení k užívání nákladního automobilu Büsing (které bylo vůbec první nákladní auto na okrese). 

První světová válka rušivě zasáhla do prosperity továrny, musela se zapojit do válečné mašinérie, začala vyrábět lepenku do pušek. Byla pod dohledem vojenských úřadů v Jindřichově Hradci, vyrábělo se kolem 2 000 t papíru. Po převratu továrna přešla na výrobu balicích papírů z čehož vznikaly nové problémy a to s dovážením nové suroviny a to buničiny a dřeva.

1924 - Nový majitelé bratři Beno a Oskar Nettlovi, papírna zaznamenala pronikavý kapitalistický růst a rozmach. Závod měl tři papírenské stroje a různá zařízení na zpracování a zušlechťování papíru.

1928 - Do provozu byly uvedeny stroje č.2 a č.3, byly přestavěny ze starších stojů. Postavena nová brusírna dřeva a do továrny zavedena elektřina. 

1935 - Výroba sáčků byla omezena (roku 1947 zastavena).

1936 - Do továrny se musí dovážet množství surovin: 7 000t uhlí, 5 000t celulózy, 1 000t starého papíru a 3 200t dřeva, tj. celkem 16 200t surovin. Továrna má 300 dělníků, včetně úřednictva a domácích dělníků a vyráběla průměrně ročně 35 vagonů balicích a jiných papírů. Na mzdách bylo vyplaceno 1 250 000 Kč. Německá okupace se dotkla i papírny, majitelé byli židovského původu, a proto byli zbaveni majetkových práv na továrnu a dovezeni do Terezína (Beno Nettl se již nevrátil). Továrnu převzala Pražská akciová společnost.

1942 - Zakoupeny strojky na výrobu skládacích toaletních papírů.

1945 - Po osvobození Pelhřimovska Sovětskou armádou vznikly nové potíže, lidé odcházeli z továrny do pohraničí, výroba papíru klesla pro nedostatek uhlí (2 300t papíru).

1948 - Papírna v Červené Řečici přešla pod národní správu n.p. Jihočeské papírny ve Větřní. V roce 1948 vyrobila papírna 5 000t papíru.

1949 - 1975 - Od roku 1948 byla papírna pod národní správou závodu JIP Větřní až do roku 1949.

1960 - 1975 - V roce 1964 došlo opět ke změně a papírna přešla jako odloučený cech pod vedení závodu JIP Přibyslavice. Roku 1971 dochází k vypracování a schválení výhledové studie. Tato studie je již ovlivněna skutečností vodního díla na řece Želivce a uvažuje s konečnou stabilizací roční výroby papíru s přihlédnutím na zachování čistoty vod v řece Trnávce, která je přítokem Želivky.

Ukazatel roku

1945

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

Výroba papíru

5 020

5 318

5 036

5 189

5 160

4 970

5 282

5 486

5 682

5 850

5 990

6 148

6 095

Počet pracovníků

190

195

201

198

198

200

205

206

211

212

215

217

217

Výroba TP. papíru

189

361

924

950

1 106

1 188

1 410

1 460

1 540

1 602

1 612

1 620

1 680Ukazatel roku

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

Výroba papíru

6 292

6 231

6 256

6 228

6 075

6 199

6 211

6 261

6 339

6 343

6 357

6 344

6 286

Počet pracovníků

216

219

211

210

207

205

201

190

185

186

181

199

221

Výroba TP. papíru

1 660

1 732

1 679

1 701

1 690

1 694

1 588

1 371

1 395

1 431

1 432

2 224

1 692

 

Rekonstrukce staré truhlárny přinesla rozšíření skladovacích ploch na surovinu toaletního papíru, které se v té době zpracovávalo velké a nebývalé množství v porovnání s dřívější dobou. 

1975 - 1980 - Druhá polovina sedmdesátých let minulého století byla v Cerepě ve znamení intenzifikace výroby skládaného toaletního papíru. Organizačně stále papírna v Červené Řečici byla odloučeným cechem Jihlavských papíren v Přibyslavicích a závod Přibyslavice byl součástí národního podniku Jihočeské papírny Větřní.

80 léta - Vybudování potrubního kanálu technologické vody a řady dalších akcí, došlo také ke změně organizačního začlenění papírny v Červené Řečici a tak se v polovině osmdesátých let minulého století stala červenořečická papírna závodem Jihočeských papíren, n.p. Větřní s oficiálním názvem CEREPA. Od osmdesátých let se Cerepa stále více zaměřovala na výrobu hygienických papírů, nejdříve zvyšováním výroby stávajícího hygienického programu, tj. toaletního papíru. Zakoupeny v té době velice moderní a linky PERINI na výrobu kotoučkového toaletního papíru.Byl uveden do provozu papírenský stroj č.5, který nahradil zastaralé a nevýkonné papírenské stroje č. 2 a 3. PS 5 začal vyrábět a dodnes vyrábí krepovanou surovinu na toaletní papír s významným podílem recyklovaného papíru.

90 léta - Změna společenských poměrů po roce 1989 přinesla i změnu v organizačním uspořádání. Od roku 1992 se stala CEREPA akciovou společností jako dceřinná společnost JIP Větřní, a.s. V devadesátých letech minulého století došlo k dalšímu rozšíření výroby hygienických papírů. Byla zahájena výroba papírových ručníků, rolovaných a hlavně skládaných, dále papírových podložek a také kosmetických utěrek. Nejdůležitějším momentem však bylo zahájení výroby velkoprůměrových toaletních papírů určených pro institucionální prodej, tzv. JUMBO na nové výrobní lince v roce 1998. Kromě intenzifikace a rozšíření výroby, byla postavena nová plynová kotelna, vybudována biologická čistička splaškových vod a flotační čistírna technologických vod.

Zároveň došlo k postupnému utlumení výroby potravinářského papíru HAVANA a celá výrobní kapacita PS 4 po roce 2000 byla již soustředěna na výrobu suroviny na papírové ručníky, jejichž výroba stále stoupá a společně s TP JUMBO přebírá nosný výrobní program.

2002 - CEREPA prošla v roce 2002 významnými vlastnickými změnami, kterým předcházelo rozhodnutí 100% vlastníka, kterým byly Jihočeské papírny, a.s., Větřní, o prodeji společnosti CEREPA. Za asistence finanční a poradenské firmy Patria Finance byl započat proces, na jehož počátku byla nejdříve změna názvu společnosti z JIP-CEREPA Červená Řečice, a.s. na CEREPA, a.s. a na konci byl prodej cerepy novému vlastníku a tím byl vytvořen nový základ pro další fungování společnosti. CEREPA, a.s.

2003 - CEREPA navázala v roce 2003 na kladné výsledky z předchozích let. Přesto je rok 2003 pro společnost velmi významným z několika hledisek. Především je rok 2003 prvním uceleným rokem fungování společnosti CEREPA pod novým majitelem, resp. novými majiteli po prodeji společnosti v prosinci roku 2002. Změna majitele se projevila ve stabilitě výrobních zakázek a tím i ve stabilitě a intenzifikaci výroby, především na zpracovatelských strojích. Hlavní změna však spočívá v obnovené investiční politice, která byla nastartována a nasměrována na modernizaci strojního zařízení, nové skladové prostory, modernizaci energetiky a ekologii. To vše s cílem zvýšení produktivity, snížení energetické náročnosti a úspory pracovních sil. Avšak i na stávajícím strojním zařízení došlo k intenzifikaci výroby, především ve výrobě toaletních papírů a papírových ručníků se skladem „ZZ“. Na všech těchto strojích byl zaveden nepřetržitý výrobní režim a všechny uvedené kapacity po celý rok vyráběly bez výkonové rezervy. To byl také důvod k investičnímu rozhodnutí o nákupu nového výkonnějšího stroje ATC na výrobu papírových ručníků „ZZ“. Výkon této nové výrobní zpracovatelské kapacity se projeví v roce 2004 a rovněž tak investice do nového plynového sušícího krytu na papírenský stroj PS5, který zvýší výkon stroje o cca 1/3. Rok 2003 byl také rokem úspor v energetice. V ekologii došlo také k zásadnímu posunu v oblasti čistoty odpadních technologických vod. Byla vybudována biologická čistírna jako koncový stupeň čištění technologických vod s kvalitativními parametry, které splňují legislativní limity. Čistírna pracuje ve zkušebním provozu a výsledky měření čistoty odpadních vod potvrzují, že mnohamilionová investice do zlepšení kvality životního prostředí byla efektivní a pro společnost je zárukou dalšího fungování papírenské výroby.

2004 - CEREPA jak již tradičně navázala v roce 2004 na dobré hospodářské výsledky z předchozích let. I rok 2004 je pro společnost významným z několika hledisek. 

Především došlo k pokračování v investiční politice, která byla nastartována v roce 2003, a kde byly stanoveny základní směry společnosti. Jedná se o modernizaci strojního zařízení, vybudování nových skladovacích a výrobních prostor, modernizaci energetiky a ekologie, s cílem zvýšení produktivity práce, snížení energetické náročnosti a úspory pracovních sil.

V druhém pololetí roku 2003 byl proveden výběr dodavatele na investiční akci pod názvem " Instalace sušícího krytu PS5 ", která řešila zvýšení kapacity papírenského stroje č.5.Rok

2000

2001

2002

2003

2004

Výroba /tuny/

6 525

6 697

6 797

6 827

8 185

 

Do nově postavené výrobně-skladovací haly byl zakoupen nový stroj s názvem „ATC“ na výrobu „ZZ“ ručníků, který doplnil chybějící kapacitu tohoto sortimentu na trhu.

CEREPA, a.s. na konci roku 2003 dokončila výstavbu nové biologické čístičky technolog. odpadnich vod, čímž byla dokončena poslední etapa rekonstrukce vodního hospodářství závodu.