Udržitelný rozvoj

Komplexní racionalizace vodního hospodářství ve spol. CEREPA a.s.

CEREPA, a.s. realizovala v průběhu let 1998 – 2003 projekt racionalizace vodního hospodářství.

Celý projekt byl rozdělen do třech kroků, které musely být provedeny postupně a vyhodnocením jednoho kroku následoval další postup tak, aby efektivita celého projektu přinesla co největší úsporu a odpovídala legislativním požadavkům.

Cílem celé racionalizace vodního hospodářství ve firmě bylo minimalizovat množství surové povrchové vody , odebírané z toku řeky a současně minimalizovat hodnoty znečištění ve vypouštěných odpadních vodách a dodržovat emisní limity, stanovené vodohospodářským orgánem.

Hlavní důvody projektu racionalizace:

 • společnost CEREPA, a.s. je situována na vodárenském toku, řece Trnavě, která je přítokem želivky s druhotným napojením do vodního díla želivka (VDŽ), které je základní zdrojem pitné vody pro širší aglomeraci hl. města Prahy. Samotný papírenský závod je umístěn ve III. ochranném pásmu VDŽ s tím, že po toku recipientu začíná v jeho těsném sousedství II. stupeň ochranného pásma.
 • úspora vložených nákladů na výrobu, tím zvýšit konkurenceschopnost výrobků
 • snížit platby za množství a znečištění vypouštěných odpadních vod
 • firma i nadále chce přispívat k udržování zdravého životního prostředí ve svém okolí

Komplexní racionalizace vodního hospodářství ve spol. CEREPA a.s.

      

Snížení energetické náročnosti výroby o 8%

Energie jsou jednou ze tří největších nákladových položek ve výrobním procesu spol. CEREPA a proto tomuto tématu věnujeme velkou pozornost. Na jaře 2014 jsme zahájili spolupráci s Vysokou školou báňskou a zadali jsme vypracování „Technicko – ekonomické studie  „ zaměřené na úspory energií.

Dalším krokem vedoucím k optimalizaci spotřeby energií bude výběr dodavatele, který spol. CEREPA zajistí komplexní energetické služby.

Hlavní oblasti činností v energetice

 • Nákup a dodávky energie a médií (elektřina, zemní plyn, teplo a voda)
 • Odborná a poradenská činnost v energetice
 • Provoz technologických energetických celků
 • Energetický management
 • Energeticky úsporné projekty
 • Zabezpečení činností energetika – kontrola faktur, kontrola odečtů, zápis do databáze spotřeb, příprava reportů, příprava podkladů pro finanční plán, další činnosti energetika
 • Energetický management
 • Sledování legislativních povinností  v oblasti energetiky a jejich zabezpečení
 • Dispečerské řízení – dálkový dohled pro objekty a technologie, havarijní funkce
 • Zpracování EA, PENB, kontrol účinnosti kotlů a klimatizací
 • Příprava a realizace energetických projektů a studií
 • Nákup elektřiny a ZP, dodávky tepla
 • Zpracování pasportu budov
 • Zpracování energetické koncepce

Energetický management – Řízení energetiky

 • Energetický management řeší hospodárný provoz technologického systému budov včetně správy všech druhů energie
 • Nedílnou součástí je plánování a řízení rozvoje energetického hospodářství včetně investičních záměrů
 • Cílem služby energetického managementu je řešit ekonomicky využitelné úspory energie a realizovat potřebná technická i organizační opatření zajišťující optimalizaci nákladů
 • Jedná se o progresivní způsob provozování budov a jejich technologií s využitím centrálního dispečinku, který zajišťuje funkci přesného udržování vnitřního klimatu, sledování poruchových stavů a hospodárné užití energie.

Energetický management – Monitoring energetiky

 • Sleduje a řídí provoz vybraných objektů a technologií
 • Sleduje a vyhodnocuje spotřeby energie v objektech
 • Optimalizuje náklady na energii na základě analýzy energetické náročnosti provozu budov
 • Vytváří databázi o užití energie a podává  situační zprávy o vývoji energetického hospodářství
 • Zajišťuje evidence a výkaznictví nákladů na jednotlivá média

Energetickým managementem snižujeme celkové náklady energetického hospodářství a energetickou náročnost budov

Sledování legislativních povinností a jejich zabezpečení

 • Zajišťuje plnění legislativních požadavků v oblasti energetiky a životního prostředí
 • Pravidelně sleduje změny předmětné legislativy a předkládá reporty o jejích změnách
 • Připravuje podklady pro úpravy interní legislativy

EPC – Energy Perfomance Contracting

(Energetické služby se zaručeným výsledkem)
Je komplexní služba, která klientovi zajistí:
Návrh
Přípravu
Realizaci
Financování projektu vedoucího k úsporám nákladů za energie
Princip: počáteční investice je splácena z budoucích úspor, modernizace energetického systému bez investičního zatížení

Přínosy nabízených služeb

 • Implementace systémového řešení energetiky
 • Integrace veškerých činností v oblasti energetiky
 • Předání povinností a zodpovědnosti za oblast energetiky odborné společnosti
 • Snížení administrativní zátěže
 • Úspora nákladů na energii
 • Modernizace energetických zařízení a snižování energetické náročnosti provozu

Snížení energetické náročnosti výroby o 8%

      

CNG vnitropodniková plnící stanice   

Součástí výrobního areálu spol. CEREPA je také čerpací stanice na naftu a benzín. Obchodní strategie naší společnosti počítá s nárůstem nových zákazníků z řad nadnárodních společností z oblasti výroby automobilů, strojírenství, chemického a zpracovatelského průmyslu. Díky této strategii dojde k nutnému rozvoji logistických služeb, které budeme zajišťovat vlastními kapacitami. CNG plnící stanice nabízí jak snížení nákladů na PHM ale také je to řešení podporující ekologii. Na podzim 2014 jsme zadali vypracování CN a studie na výstavbu CNG plnící stanice u spol. EON.  

CNG vnitropodniková plnící stanice

      

Recyklace papíru a nakládání s odpady

CEREPA a.s. je výrobní organizací, jejíž hlavní náplní je výroba a zpracování papíru. Z hlediska použitých surovin se v celém výrobním procesu využívá sběrový papír. Tato vstupní surovina se nakupuje od dodavatelů sběrového papíru.

Denní kapacita výrobního zařízení( papírenského stroje PS5) je cca 31 t

papíru pro hygienické využití ( toaletní papíry, JUMBO, papírové ručníky).

Celá technologie má charakter uzavřeného okruhu, tzn., že výrobní odpady ( vlastní výměty) jsou zpětně zpracovávány . Vyjímku tvoří papírenské kaly, které se z meziskladu odvážejí k dalšímu využití do cihelen, výmět ze třídění, který je odvážen k výrobě rekultivačních materiálů a výmět z rozvlákňování sběrového papíru, který je skládkován u oprávněné osoby. Tyto odpady tvoří většinu ze všech odpadů ve společnosti. Zbytek odpadů si odvážejí oprávněné osoby k dalšímu využití nebo odstranění.

Recyklace papíru a nakládání s odpady

      

PŘEHLED VZNIKAJÍCÍCH ODPADU:

NEBEZPEČNÉ ODPADY:

kat. číslo název odpadu
12 01 18 Kovový kal
13 01 10 Nechlorované hydraulické minerální oleje
13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové…oleje
13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje
13 05 03 Kaly z lapáků nečistot
13 08 02 Jiné emulze ( olej z kompresorů)
15 01 02 Plastové obaly znečištěné
15 01 04 Kovové obaly znečištěné
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály,…

OSTATNÍ ODPADY:

kat. číslo název odpadu
03 03 07 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování
03 03 10 Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování…
03 03 11 Kaly z čištění odpadních vod…
15 01 02 Plastové obaly
17 04 05 Železo a ocel
17 04 11 Kabely
20 03 01 Směsný komunální odpad
 

 

ZPĚTNÝ ODBĚR VYBRANÝCH VÝROBKU:

použitá elektrozařízení ( lednice, mikrovlnky, varné konvice,počítače, monitory, zářivky, drobné elektro,...) – nejsou odpadem, použitá zařízení odevzdány zpětným odběrem

 

DOPRAVA:

opravy  prováděny v servisech nebo odbornou firmou v areálu společnosti – filtry, použité oleje, autobaterie a atd. si odborné firmy odváží – nevznikají společnosti CEREPA, a.s. žádné odpady

 

ODPADY OD JINÝCH PŮVODCŮ:

Společnost není zařízením přímo určeným k nakládání s odpadem dle § 14 odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Jedná se o zařízení dle § 14 odst. 2 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. V souladu s tímto ustanovením zákona o odpadech využívá pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, tj. různé kategorie odpadu sběrového papíru – papír a lepenka, papírové a lepenkové obaly, odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci (tzn. např. katalogová čísla odpadů 200101, 150101, 191201, 030308,…). Při nakládání s těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení provozováno a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. K provozování tohoto zařízení není požadován souhlas k provozování zařízení k využívání odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů.

PRODUKCE ODPADU:

kat. číslo
odpadu
název
odpadu
kategorie
odpadu
množství
cca t/rok
030307 Mechanický výmět z rozvlákňování papíru O 300
030310 Výmětová vlákna ze třídění papíru O 350
030311 Papírenské kaly z čištění odpadních vod O 7 200
120118 Kovový kal N 0,8
130110 Nechlorované hydraulické minerální oleje N 0,4
130205 Nechlorované motorové, převodové min. oleje N 0,4
130502 Kaly z odlučovačů oleje N 0,3
130503 Kaly z lapků nečistot N 0,3
130802 Jiné emulze (olej z kompresorů) N 0,1
150102 Plastové obaly O 4
150102 Znečištěné plastové obaly N 0,25
150104 Znečištěné kovové obaly N 0.04
150202 Absorpční činidla N 0,15
160204 Vyřazené kabely O 0,05
170405 Železo a ocel O 7,5
200301 Směsný komunální odpad O 15

 

SHROMAŽĎOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ  ODPADU

Ve společnosti CEREPA, a.s. nejsou provozována místa pro skládkování odpadů. Odpady jsou shromažďovány na shromažďovacích místech, která jsou řádně označena. U nebezpečných odpadů jsou shromažďovací místa doplněna identifikačním listy a grafickými symboly nebezpečných vlastností dle zákonných povinností v platném znění.

Sběrné nádoby jsou rozmístěny na jednotlivých provozech. Pracovníci společnosti ukládají jednotlivé druhy odpadů do sběrných nádob označených příslušným nápisem ukládaného odpadu.

Po naplnění nádob je odpad předáván odborným firmám k využití nebo odstranění.

Popis  shromažďovacích míst jednotlivých odpadů:

030307 - výmět z rozvlákňování  -    O

 úložiště výmětu z rozvlákňování v blízkosti místa vzniku odpadu ( laminátová hala) – je tvořeno panelovou zpevněnou plochou a panelovými bočnicemi pro cca 30 t odpadu

030310 – výmětová vlákna z třídění papíru -   O

úložiště výmětových vláken u laminátové haly – je tvořeno panelovou zpevněnou plochou s bočnicemi pro cca 30 t odpadu

030311 – papírenské kaly z čistírny vod -   O 

úložiště odvodněných papírenských kalů v areálu u laminátové haly – panelová zpevněná plocha s bočnicemi pro cca 400t odpadu

120118 – kovový kal -   N

nepropustný kontejner vedle místa vzniku odpadu v suterénu pap. stroje PS5 pro cca 1t odpadu, kontejner označen - názvem odpadu, grafickým symbolem nebezpečnosti, identifikačním listem odpadu a odpovědnou osobou

130110 – nechlorovaný hydraulický olej -   N

200l ocelové sudy nad záchytnou vanou uzamčené ve skladu olejů, sudy označeny- názvem odpadu, grafickým symbolem nebezpečnosti, identifikačním listem odpadu a odpovědnou osobou

130205 – nechlorovaný motorový, převodový olej -  N

200l ocelové sudy nad záchytnou vanou uzamčené ve skladu olejů, sudy označeny- názvem odpadu, grafickým symbolem nebezpečnosti, identifikačním listem odpadu a odpovědnou osobou

130802 – olej z kompresorů -  N

1000 l plastový kontejner nad záchytnou vanou v blízkosti místa vzniku odapdu v suterénu PS5, kontejner označen - názvem odpadu, grafickým symbolem nebezpečnosti, identifikačním listem odpadu a odpovědnou osobou

 130502 - kaly z odlučovačů oleje -  N

nepropustná jímka přímo u zařizení na čištění zaolejovaných vod, místo označeno - názvem odpadu, grafickým symbolem nebezpečnosti, identifikačním listem odpadu a odpovědnou osobou

130503 – kaly z lapáků nečistot -  N

nepropustná jímka přímo u zařizení na čištění zaolejovaných vod, místo označeno - názvem odpadu, grafickým symbolem nebezpečnosti, identifikačním listem odpadu a odpovědnou osobou

 150102 -  plastové obaly -  O

plastové pytle v ocelových držácích na jednotlivých pracovištích, ty jsou po naplnění shromažďovány v kontejneru , který je umístěn před ocelovým skladem v prostoru vrátnice

150102 – znečištěné plastové obaly -  N

plastové pytle v plastové popelnici na daných pracovištích ( dílna , pap. stroj,…), ty jsou po naplnění shromažďovány v kontejneru, který je umístěn v shromaždišti neb. odpadů v prostoru vrátnice, místo označeno - názvem odpadu, grafickým symbolem nebezpečnosti, identifikačním listem odpadu a odpovědnou osobou

150104 – znečištěné kovové obaly -  N

plastové pytle v plastové popelnici na daných pracovištích ( dílna , pap. stroj,…), ty jsou po naplnění shromažďovány v kontejneru, který je umístěn v shromaždišti neb. odpadů v prostoru vrátnice, místo označeno - názvem odpadu, grafickým symbolem nebezpečnosti, identifikačním listem odpadu a odpovědnou osobou

150202 – absorpční činidla ( znečištěné papíry)-  N

plastové pytle v plastové popelnici na daných pracovištích ( dílna , pap. stroj,…), ty jsou po naplnění shromažďovány v kontejneru, který je umístěn v shromaždišti neb. odpadů v prostoru vrátnice, místo označeno - názvem odpadu, grafickým symbolem nebezpečnosti, identifikačním listem odpadu a odpovědnou osobou

160204 – vyřazené kabely -  O

kovový kontejner v prostoru pod stříškou elektrodílny

170405 – železo a ocel -  O

úložiště železných kovů v prostoru u laminátové haly tvořeno zpevněnou plochou s bočnicemi + 3 otevřené kontejnery na panelové ploše v blízkosti dílny

200301 – směsný komunální odpad -  O

popelnice jsou rozmístěny po celém areálu společnosti

VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU

Společnost CEREPA, a.s. ke své výrobě využívá odpad - papír a lepenka jako vstupní surovinu pro svoji výrobu hygienických papírů, odpad nakupuje od různých dodavatelů a současně využívá svůj výmět od pap. stroje a zpracovatelských strojů .

Odpady vznikající ve firmě jsou předávány k využití nebo odstranění externím firmám, které mají oprávnění s těmito odpady nakládat. Činnost je zajiš´tována formou objednávek nebo přímo smluvním vztahem. Jednotlivé doklady uloženy u ekologa společnosti.

Na základě charakteru a objemu výroby nelze předpokládat výraznější předcházení vzniku odpadu. Důraz je kladen na materiálové využití.

Z celkového množství odpadů je většina odpadů předáváno k využití k dalšímu zpracování. Největší podíl tvoří papírenské kaly, které jsou předávány do cihelen jako vstupní materiál k výrobě cihel.

Popis nakládání s jednotlivými odpady:

030307 Mechanický výmět z rozvlákňování papíru skládka SOMPO  Pelhřimov
030310 Výmětová vlákna ze třídění papíru rekultivace OK PROJEKT s.r.o. České Budějovice
030311 Papírenské kaly z čištění odpadních vod vstupní materiál pro cihelny HELUZ cihl, prům. v.o.s. Dolní Bukovsko
120118 Kovový kal odstranění EKO-PE s.r.o. Pelhřimov
130110 Nechlorované hydraul. min. oleje odstranění EKO-PE s.r.o. Pelhřimov
130205 Nechlorované motor.,přev. min.oleje odstranění EKO-PE s.r.o. Pelhřimov
130502 Kaly z odlučovačů oleje odstranění EKO-PE s.r.o. Pelhřimov
130503 Kaly z lapků nečistot odstranění EKO-PE s.r.o. Pelhřimov
130802 Jiné emulze( olej z kompresorů) odstranění EKO-PE s.r.o. Pelhřimov
150102 Plastové obaly využití MH - odpady s.r.o., Tábor
150102 Znečištěné plastové obaly odstranění EKO-PE s.r.o. Pelhřimov
150104 Znečištěné kovové obaly odstranění EKO-PE s.r.o. Pelhřimov
150202 Absorpční činidla odstranění EKO-PE s.r.o. Pelhřimov
160204 Vyřazené kabely využití EKO-PE s.r.o. Pelhřimov
170405 Železo a ocel využití EKOPRON  METALs.r.o. Nová Včelnice
200301 Směsný komunální odpad skládka SOMPO a.s. Pelhřimov