Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj

Komplexní racionalizace vodního hospodářství ve spol. CEREPA a.s.

CEREPA, a.s. realizovala v průběhu let 1998 – 2003 projekt racionalizace vodního hospodářství.

Celý projekt byl rozdělen do třech kroků, které musely být provedeny postupně a vyhodnocením jednoho kroku následoval další postup tak, aby efektivita celého projektu přinesla co největší úsporu a odpovídala legislativním požadavkům.

Cílem celé racionalizace vodního hospodářství ve firmě bylo minimalizovat množství surové povrchové vody , odebírané z toku řeky a současně minimalizovat hodnoty znečištění ve vypouštěných odpadních vodách a dodržovat emisní limity, stanovené vodohospodářským orgánem.

Hlavní důvody projektu racionalizace:

 • společnost CEREPA, a.s. je situována na vodárenském toku, řece Trnavě, která je přítokem želivky s druhotným napojením do vodního díla želivka (VDŽ), které je základní zdrojem pitné vody pro širší aglomeraci hl. města Prahy. Samotný papírenský závod je umístěn ve III. ochranném pásmu VDŽ s tím, že po toku recipientu začíná v jeho těsném sousedství II. stupeň ochranného pásma.
 • úspora vložených nákladů na výrobu, tím zvýšit konkurenceschopnost výrobků
 • snížit platby za množství a znečištění vypouštěných odpadních vod
 • firma i nadále chce přispívat k udržování zdravého životního prostředí ve svém okolí

      

Snížení energetické náročnosti výroby o 8%

Energie jsou jednou ze tří největších nákladových položek ve výrobním procesu spol. CEREPA a proto tomuto tématu věnujeme velkou pozornost. Na jaře 2014 jsme zahájili spolupráci s Vysokou školou báňskou a zadali jsme vypracování „Technicko – ekonomické studie  „ zaměřené na úspory energií.

Dalším krokem vedoucím k optimalizaci spotřeby energií bude výběr dodavatele, který spol. CEREPA zajistí komplexní energetické služby.

Hlavní oblasti činností v energetice

 • Nákup a dodávky energie a médií (elektřina, zemní plyn, teplo a voda)
 • Odborná a poradenská činnost v energetice
 • Provoz technologických energetických celků
 • Energetický management
 • Energeticky úsporné projekty
 • Zabezpečení činností energetika – kontrola faktur, kontrola odečtů, zápis do databáze spotřeb, příprava reportů, příprava podkladů pro finanční plán, další činnosti energetika
 • Energetický management
 • Sledování legislativních povinností v oblasti energetiky a jejich zabezpečení
 • Dispečerské řízení – dálkový dohled pro objekty a technologie, havarijní funkce
 • Zpracování EA, PENB, kontrol účinnosti kotlů a klimatizací
 • Příprava a realizace energetických projektů a studií
 • Nákup elektřiny a ZP, dodávky tepla
 • Zpracování pasportu budov
 • Zpracování energetické koncepce

Energetický management – Řízení energetiky

 • Energetický management řeší hospodárný provoz technologického systému budov včetně správy všech druhů energie
 • Nedílnou součástí je plánování a řízení rozvoje energetického hospodářství včetně investičních záměrů
 • Cílem služby energetického managementu je řešit ekonomicky využitelné úspory energie a realizovat potřebná technická i organizační opatření zajišťující optimalizaci nákladů
 • Jedná se o progresivní způsob provozování budov a jejich technologií s využitím centrálního dispečinku, který zajišťuje funkci přesného udržování vnitřního klimatu, sledování poruchových stavů a hospodárné užití energie.

Energetický management – Monitoring energetiky

 • Sleduje a řídí provoz vybraných objektů a technologií
 • Sleduje a vyhodnocuje spotřeby energie v objektech
 • Optimalizuje náklady na energii na základě analýzy energetické náročnosti provozu budov
 • Vytváří databázi o užití energie a podává  situační zprávy o vývoji energetického hospodářství
 • Zajišťuje evidence a výkaznictví nákladů na jednotlivá média

Energetickým managementem snižujeme celkové náklady energetického hospodářství a energetickou náročnost budov

Sledování legislativních povinností a jejich zabezpečení

 • Zajišťuje plnění legislativních požadavků v oblasti energetiky a životního prostředí
 • Pravidelně sleduje změny předmětné legislativy a předkládá reporty o jejích změnách
 • Připravuje podklady pro úpravy interní legislativy

EPC – Energy Perfomance Contracting

(Energetické služby se zaručeným výsledkem)
Je komplexní služba, která klientovi zajistí:
Návrh
Přípravu
Realizaci
Financování projektu vedoucího k úsporám nákladů za energie
Princip: počáteční investice je splácena z budoucích úspor, modernizace energetického systému bez investičního zatížení

Přínosy nabízených služeb

 • Implementace systémového řešení energetiky
 • Integrace veškerých činností v oblasti energetiky
 • Předání povinností a zodpovědnosti za oblast energetiky odborné společnosti
 • Snížení administrativní zátěže
 • Úspora nákladů na energii
 • Modernizace energetických zařízení a snižování energetické náročnosti provozu

      

CNG vnitropodniková plnící stanice   

Součástí výrobního areálu spol. CEREPA je také čerpací stanice na naftu a benzín. Obchodní strategie naší společnosti počítá s nárůstem nových zákazníků z řad nadnárodních společností z oblasti výroby automobilů, strojírenství, chemického a zpracovatelského průmyslu. Díky této strategii dojde k nutnému rozvoji logistických služeb, které budeme zajišťovat vlastními kapacitami. CNG plnící stanice nabízí jak snížení nákladů na PHM ale také je to řešení podporující ekologii. Na podzim 2014 jsme zadali vypracování CN a studie na výstavbu CNG plnící stanice u spol. EON.  

      

Recyklace papíru a nakládání s odpady

CEREPA a.s. je výrobní organizací, jejíž hlavní náplní je výroba a zpracování papíru. Z hlediska použitých surovin se v celém výrobním procesu využívá sběrový papír. Tato vstupní surovina se nakupuje od dodavatelů sběrového papíru.

Denní kapacita výrobního zařízení( papírenského stroje PS5) je cca 31 t

papíru pro hygienické využití ( toaletní papíry, JUMBO, papírové ručníky).

Celá technologie má charakter uzavřeného okruhu, tzn., že výrobní odpady ( vlastní výměty) jsou zpětně zpracovávány . Vyjímku tvoří papírenské kaly, které se z meziskladu odvážejí k dalšímu využití do cihelen, výmět ze třídění, který je odvážen k výrobě rekultivačních materiálů a výmět z rozvlákňování sběrového papíru, který je skládkován u oprávněné osoby. Tyto odpady tvoří většinu ze všech odpadů ve společnosti. Zbytek odpadů si odvážejí oprávněné osoby k dalšímu využití nebo odstranění.

      

PŘEHLED VZNIKAJÍCÍCH ODPADU:

NEBEZPEČNÉ ODPADY:

kat. číslo

název odpadu

12 01 18

Kovový kal

13 01 10

Nechlorované hydraulické minerální oleje

13 02 05

Nechlorované minerální motorové, převodové…oleje

13 05 02

Kaly z odlučovačů oleje

13 05 03

Kaly z lapáků nečistot

13 08 02

Jiné emulze ( olej z kompresorů)

15 01 02

Plastové obaly znečištěné

15 01 04

Kovové obaly znečištěné

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály,…

 

OSTATNÍ ODPADY:

kat. číslo

název odpadu

03 03 07

Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování

03 03 10

Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování…

03 03 11

Kaly z čištění odpadních vod…

15 01 02

Plastové obaly

17 04 05

Železo a ocel

17 04 11

Kabely

20 03 01

Směsný komunální odpad

 

 

 

ZPĚTNÝ ODBĚR VYBRANÝCH VÝROBKU:

použitá elektrozařízení ( lednice, mikrovlnky, varné konvice,počítače, monitory, zářivky, drobné elektro,...) – nejsou odpadem, použitá zařízení odevzdány zpětným odběrem

 

DOPRAVA:

opravy  prováděny v servisech nebo odbornou firmou v areálu společnosti – filtry, použité oleje, autobaterie a atd. si odborné firmy odváží – nevznikají společnosti CEREPA, a.s. žádné odpady

 

ODPADY OD JINÝCH PŮVODCŮ:

Společnost není zařízením přímo určeným k nakládání s odpadem dle § 14 odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Jedná se o zařízení dle § 14 odst. 2 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. V souladu s tímto ustanovením zákona o odpadech využívá pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, tj. různé kategorie odpadu sběrového papíru – papír a lepenka, papírové a lepenkové obaly, odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci (tzn. např. katalogová čísla odpadů 200101, 150101, 191201, 030308,…). Při nakládání s těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení provozováno a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. K provozování tohoto zařízení není požadován souhlas k provozování zařízení k využívání odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů.

PRODUKCE ODPADU:

kat. číslo

odpadu

název

odpadu

kategorie

odpadu

množství

cca t/rok

30307

Mechanický výmět z rozvlákňování papíru

O

300

30310

Výmětová vlákna ze třídění papíru

O

350

30311

Papírenské kaly z čištění odpadních vod

O

7 200

120118

Kovový kal

N

0,8

130110

Nechlorované hydraulické minerální oleje

N

0,4

130205

Nechlorované motorové, převodové min. oleje

N

0,4

130502

Kaly z odlučovačů oleje

N

0,3

130503

Kaly z lapků nečistot

N

0,3

130802

Jiné emulze (olej z kompresorů)

N

0,1

150102

Plastové obaly

O

4

150102

Znečištěné plastové obaly

N

0,25

150104

Znečištěné kovové obaly

N

0.04

150202

Absorpční činidla

N

0,15

160204

Vyřazené kabely

O

0,05

170405

Železo a ocel

O

7,5

200301

Směsný komunální odpad

O

15

 

 

SHROMAŽĎOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ  ODPADU

Ve společnosti CEREPA, a.s. nejsou provozována místa pro skládkování odpadů. Odpady jsou shromažďovány na shromažďovacích místech, která jsou řádně označena. U nebezpečných odpadů jsou shromažďovací místa doplněna identifikačním listy a grafickými symboly nebezpečných vlastností dle zákonných povinností v platném znění.

Sběrné nádoby jsou rozmístěny na jednotlivých provozech. Pracovníci společnosti ukládají jednotlivé druhy odpadů do sběrných nádob označených příslušným nápisem ukládaného odpadu.

Po naplnění nádob je odpad předáván odborným firmám k využití nebo odstranění.

Popis  shromažďovacích míst jednotlivých odpadů:

030307 - výmět z rozvlákňování  -    O

 úložiště výmětu z rozvlákňování v blízkosti místa vzniku odpadu ( laminátová hala) – je tvořeno panelovou zpevněnou plochou a panelovými bočnicemi pro cca 30 t odpadu

030310 – výmětová vlákna z třídění papíru -   O

úložiště výmětových vláken u laminátové haly – je tvořeno panelovou zpevněnou plochou s bočnicemi pro cca 30 t odpadu

030311 – papírenské kaly z čistírny vod -   O 

úložiště odvodněných papírenských kalů v areálu u laminátové haly – panelová zpevněná plocha s bočnicemi pro cca 400t odpadu

120118 – kovový kal -   N

nepropustný kontejner vedle místa vzniku odpadu v suterénu pap. stroje PS5 pro cca 1t odpadu, kontejner označen - názvem odpadu, grafickým symbolem nebezpečnosti, identifikačním listem odpadu a odpovědnou osobou

130110 – nechlorovaný hydraulický olej -   N

200l ocelové sudy nad záchytnou vanou uzamčené ve skladu olejů, sudy označeny- názvem odpadu, grafickým symbolem nebezpečnosti, identifikačním listem odpadu a odpovědnou osobou

130205 – nechlorovaný motorový, převodový olej -  N

200l ocelové sudy nad záchytnou vanou uzamčené ve skladu olejů, sudy označeny- názvem odpadu, grafickým symbolem nebezpečnosti, identifikačním listem odpadu a odpovědnou osobou

130802 – olej z kompresorů -  N

1000 l plastový kontejner nad záchytnou vanou v blízkosti místa vzniku odapdu v suterénu PS5, kontejner označen - názvem odpadu, grafickým symbolem nebezpečnosti, identifikačním listem odpadu a odpovědnou osobou

 130502 - kaly z odlučovačů oleje -  N

nepropustná jímka přímo u zařizení na čištění zaolejovaných vod, místo označeno - názvem odpadu, grafickým symbolem nebezpečnosti, identifikačním listem odpadu a odpovědnou osobou

130503 – kaly z lapáků nečistot -  N

nepropustná jímka přímo u zařizení na čištění zaolejovaných vod, místo označeno - názvem odpadu, grafickým symbolem nebezpečnosti, identifikačním listem odpadu a odpovědnou osobou

 150102 -  plastové obaly -  O

plastové pytle v ocelových držácích na jednotlivých pracovištích, ty jsou po naplnění shromažďovány v kontejneru , který je umístěn před ocelovým skladem v prostoru vrátnice

150102 – znečištěné plastové obaly -  N

plastové pytle v plastové popelnici na daných pracovištích ( dílna , pap. stroj,…), ty jsou po naplnění shromažďovány v kontejneru, který je umístěn v shromaždišti neb. odpadů v prostoru vrátnice, místo označeno - názvem odpadu, grafickým symbolem nebezpečnosti, identifikačním listem odpadu a odpovědnou osobou

150104 – znečištěné kovové obaly -  N

plastové pytle v plastové popelnici na daných pracovištích ( dílna , pap. stroj,…), ty jsou po naplnění shromažďovány v kontejneru, který je umístěn v shromaždišti neb. odpadů v prostoru vrátnice, místo označeno - názvem odpadu, grafickým symbolem nebezpečnosti, identifikačním listem odpadu a odpovědnou osobou

150202 – absorpční činidla ( znečištěné papíry)-  N

plastové pytle v plastové popelnici na daných pracovištích ( dílna , pap. stroj,…), ty jsou po naplnění shromažďovány v kontejneru, který je umístěn v shromaždišti neb. odpadů v prostoru vrátnice, místo označeno - názvem odpadu, grafickým symbolem nebezpečnosti, identifikačním listem odpadu a odpovědnou osobou

160204 – vyřazené kabely -  O

kovový kontejner v prostoru pod stříškou elektrodílny

170405 – železo a ocel -  O

úložiště železných kovů v prostoru u laminátové haly tvořeno zpevněnou plochou s bočnicemi + 3 otevřené kontejnery na panelové ploše v blízkosti dílny

200301 – směsný komunální odpad -  O

popelnice jsou rozmístěny po celém areálu společnosti

VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU

Společnost CEREPA, a.s. ke své výrobě využívá odpad - papír a lepenka jako vstupní surovinu pro svoji výrobu hygienických papírů, odpad nakupuje od různých dodavatelů a současně využívá svůj výmět od pap. stroje a zpracovatelských strojů .

Odpady vznikající ve firmě jsou předávány k využití nebo odstranění externím firmám, které mají oprávnění s těmito odpady nakládat. Činnost je zajiš´tována formou objednávek nebo přímo smluvním vztahem. Jednotlivé doklady uloženy u ekologa společnosti.

Na základě charakteru a objemu výroby nelze předpokládat výraznější předcházení vzniku odpadu. Důraz je kladen na materiálové využití.

Z celkového množství odpadů je většina odpadů předáváno k využití k dalšímu zpracování. Největší podíl tvoří papírenské kaly, které jsou předávány do cihelen jako vstupní materiál k výrobě cihel.

Popis nakládání s jednotlivými odpady:

30307

Mechanický výmět z rozvlákňování papíru

skládka

SOMPO  Pelhřimov

30310

Výmětová vlákna ze třídění papíru

rekultivace

OK PROJEKT s.r.o. České Budějovice

30311

Papírenské kaly z čištění odpadních vod

vstupní materiál pro cihelny

HELUZ cihl, prům. v.o.s. Dolní Bukovsko

120118

Kovový kal

odstranění

EKO-PE s.r.o. Pelhřimov

130110

Nechlorované hydraul. min. oleje

odstranění

EKO-PE s.r.o. Pelhřimov

130205

Nechlorované motor.,přev. min.oleje

odstranění

EKO-PE s.r.o. Pelhřimov

130502

Kaly z odlučovačů oleje

odstranění

EKO-PE s.r.o. Pelhřimov

130503

Kaly z lapků nečistot

odstranění

EKO-PE s.r.o. Pelhřimov

130802

Jiné emulze( olej z kompresorů)

odstranění

EKO-PE s.r.o. Pelhřimov

150102

Plastové obaly

využití

MH - odpady s.r.o., Tábor

150102

Znečištěné plastové obaly

odstranění

EKO-PE s.r.o. Pelhřimov

150104

Znečištěné kovové obaly

odstranění

EKO-PE s.r.o. Pelhřimov

150202

Absorpční činidla

odstranění

EKO-PE s.r.o. Pelhřimov

160204

Vyřazené kabely

využití

EKO-PE s.r.o. Pelhřimov

170405

Železo a ocel

využití

EKOPRON  METALs.r.o. Nová Včelnice

200301

Směsný komunální odpad

skládka

SOMPO a.s. Pelhřimov

 

 

 

 

Menu

 • Komplexní racionalizace vodního hospodářství ve spol. CEREPA a.s.
 • Snížení energetické náročnosti výroby o 8%
 • CNG vnitropodniková plnící stanice
 • Recyklace papíru a nakládání s odpady